Zasady recenzowania i etyka wydawnicza

Artykuły, polemiki, recenzje i sprawozdania z zakresu filozofii, o charakterze naukowym, w języku polskim, angielskim lub niemieckim, można nadsyłać na adres e-mailowy: egzystencja[at]whus.pl.
Zgłaszane teksty przechodzą trzy etapy redakcyjnej selekcji:

 • Etap pierwszy polega na ocenie zgodności tekstu z profilem pisma, kompetencjami naszych recenzentów i wymogami technicznymi (szczegóły poniżej).
 • Etap drugi to właściwa procedura recenzowania.

Procedura jest tajna dla obu stron, tj. Autor/ka nie zna nazwisk Recenzentów, a Recenzenci/ki nie znają nazwiska Autora/ki recenzowanego tekstu. Zgłaszane teksty powinny być przygotowane do anonimowej recenzji (bez nazwiska Autora/ki i bez odsyłaczy, ktore mogłyby zdradzić jego tożsamość). Formularz recenzji wskazuje na kryteria kwalifikacji tekstów do druku: oryginalność treści, uzasadnienie tez, uwzględnienie literatury przedmiotu, poprawność językową i in.

Teksty, które uzyskały pozytywne opinie wydawnicze i zostały poprawione zgodnie ze wskazówkami recenzentów, w trzecim etapie są przyjmowane do druku i zostają zakwalifikowane do konkretnych numerów kwartalnika. Każdy etap procesu recenzyjnego powinien zamknąć się w ciągu miesiąca. Nie możemy jednak wykluczyć, że nastąpi wydłużenie całego procesu.
Wysłanie tekstu do recenzji w „Analizie i Egzystencji” jest równoznaczne z deklaracją, że tekst nie został złożony w innym  czasopiśmie. Negatywny wynik procedury recenzowania (informacja o nim) zwalnia Autora/kę z tej umowy.

Redakcja przyjmuje założenie, że tekst jest oryginalnym dziełem Autora/ki, wcześniej nie publikowanym (z wyjątkiem przekładów), że Autor/ka ma prawo do tekstu i nie narusza praw osób trzecich. Takie oświadczenie składa się przy podpisywaniu umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Redakcja uważa, że ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu publikacji) i guest authorship (dopisywanie jako współautora/ki osoby, która miała znikomy w tym udział) to przejawy nierzetelności naukowej.

W celu uniknięcia tych zjawisk Redakcja wdraża następujące procedury:
Prosimy, aby teksty wielu Autorów zawierały w przypisie określenie wkładu pracy poszczególnych osób.
Autorzy powinni ujawniać źródła finansowania swoich badań, np. poprzez grant badawczy lub uzyskanie stypendium badawczego.
W przypadku wykrycia ghostwriting lub guest authorship Redakcja, po dokładnym zbadaniu i udokumentowaniu, będzie informowac pracodawce i instytucje naukowe o wykryciu tej nierzetelności naukowej.
Będziemy też dokumentować i ujawniać inne przypadki nierzetelności naukowej: fabrykowanie danych, fałszowanie danych, plagiaty. Wyrażamy dezaprobatę wobec ukrywania brakujących danych, lekceważenia argumentów przeciwnych, braku uwzględniania stanu badań w literaturze, wielokrotnego publikowania tych samych wyników, czy jednoczesnego zgłaszania tekstu do wielu redakcji.

Wymogi techniczne:

 1.  tekst powinien mieć objętość nie większą niż 40,ooo znaków ze spacjami w formacie czytelnym dla Microsoft Word, a recenzje i inne drobne teksty nie większą niż 20,000 znaków ze spacjami (odstęp 1,5; czcionka 12);
 2. w tekscie można stosować pogrubienia i kursywy, ale nie podkreślenia;
 3. do tekstu należy dołączyć: streszczenie w języku angielskim (maksymalnie pół stronicy, 100-150 słów), słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-8 słów), notkę o Autorze (około 5 linijek), listę bibliografii i adres do korespondencji wraz w emailem (także w języku angielskim). Prosimy, aby wszystkie te elementy znajdowały się w jednym pliku (wysyłając do recenzji notkę będziemy wycinać)
 4. obowiązuje styl APA.

Szczegółowe informacje nt. stylu APA znajdą Państwo w publikacji  J. Harasimczuk, J. Cieciuch, Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri 2012.

Pozostałe informacje mozna znaleźć na stronie Wydawnictwa.

Link do COPE.

 

External peer-review and publishing ethics/ Instructions for Authors

We accept submissions in Polish, English and German.
Philosophical texts (papers, discussion notes, critical reviews, reports) of high scholarly quality can be sent to our e-mail address: egzystencja[at]whus.pl.

Evaluation goes through three stages:

 • The first is editorial selection with regard to compatibility of texts with quarterly’s profile, the competence of our advisors and technical requirements (details below).
 • The second stage is the proper process of double blind peer review. Submitted texts should be prepared for blind review (without references indicating author’s identity).

The form for Referees indicates the criteria of qualification: justification of the theses, exhaustivity of the literature, originality, style correctness. Reviewers are independent experts on the subject matter from external to author academic institution. Neither author nor reviewer is known to each other in the process. Regardless the decision of Reviewer, the Author will get to know the relevant part of the review containing the general assessment of the submitted text.

 • The third stage is final qualifying accepted and corrected texts (to one of prepared volumes). The whole process should take no more than one month for each stage.

Submission of a paper is understood as the implicit declaration that submitted text is not currently under consideration by any other journal. After negative decision the author/s is/are released from this convention. We also presume that the submitted text is original result of their research, not published before (translations are exception) and that it does not violate the other persons rights. Such declaration is necessary during publishing contract with the University of Szczecin Press.

To prevent cases of “ghostwriting” and “guest authorship” our editorial office introduced following procedures:

 1. We require authors of many-authored papers to disclose contribution of individual authors to preparation of a publication (with a list of their affiliations) in detail. Main responsibility to disclose full information remains on author submitting manuscript.
 2. We explain hereby that “ghostwriting” and “guest authorship” are indication of scientific dishonesty . “Ghostwriting” is a situation where a person contributes significantly to a publication and is not disclosed as one of the authors or named in the acknowledgments. “Guest authorship” (“honorary authorship”) is a situation where an author’s contribution is insignificant or non existent and he is still listed as author/co-author of a publication.
 3. We declare that all cases will be documented and adequate institutions (after careful checking the evidence) will be informed (employers, scientific societies, etc.).
 4. We invite authors to inform on sources of financing of a publication, for instance,  research grants  („financial disclosure”).
 5. We will document all indications of scientific dishonesty especially of violation of ethical principals followed in science: fabrication of data, falsification of data, plagiarism. We also condemn: not admitting missing data, ignoring outliers, redundant publication, duplicate submissions, inadequate literature research.

Link to COPE

Technical requirements:

We accept papers that don’t exceed  40,000 characters with spaces (in exceptional cases can longer contributions be considered) in format readable in Microsoft Word and 30,000 for discussion notes, 20,000 for critical reviews (they should have their own title).

Papers and discussion notes should be accompanied by:

 1. an  abstract (1/2 of page, 100-150 words),
 2. keywords in Polish and English (5-8),
 3. note about the Author  with address for correspondence
 4. APA Style biography.

We need all of this in one file (the note will be cutted out before blind review). And papers without those elements will not be put in the review process.
The authors of English papers are recommended to use the APA Style.

We require references in brackets (Doniger, 1999, 65) accompanied with appropriate bibliography:
Doniger, W.  (1999) Splitting the Difference. Chicago: University of Chicago Press.


 

adminZasady recenzowania i etyka wydawnicza