Lydia Amir, Shaftesbury as a Popperian: Critical Rationalism before Its Time? Part II
Mirosław Rutkowski, Czy istnienie może być lepsze albo gorsze od nieistnienia? Część II
Patryk Szaj, Zwierzę jako absolutny Inny – otwieranie nie/możliwości
Dominika Gruntkowska, Jak czytać/pisać historię? Wobec sztuki, literatury i przeżycia
Cezary Kalita, „Bezstronny obserwator” Adama Smitha a neutralne kryteria oceny w etyce społecznej
Piotr Piotrowski, (Nie)obiektywna podmiotowość


Lydia Amir, Shaftesbury as a Popperian: Critical Rationalism before Its Time? Part II
Mirosław Rutkowski, Can existence be better or worse than nonexistence? Part II
Patryk Szaj, Animal as “absolute Other” – opening non/possibility
Dominika Gruntkowska, How to read/write a history? To art, literature and experience
Cezary Kalita, The ‘impartial spectator’ by Adam Smith and the neutral criteria of opinion in social ethics
Piotr Piotrowski, (Non)objective subjectivity

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 36 (2016)